Jak vybavit provozovanou střechu v závislosti na jejím účelu, vlastnostech zařízení

Podle účelu lze využitelné střechy rozdělit do několika typů: chodník s omezenou pochozí schopností (štěrkový zásyp), chodník pro pěší, „zelená střecha“ nebo zahradní střecha, chodník vhodný pro dopravní a parkovací zařízení (obr. 2.4.106 .XNUMX). Velmi často se tyto typy chodníků kombinují, například chodníky lze kombinovat se štěrkem a zelenými plochami.

Å Zvláště je nutné se zabývat takzvanými „zelenými střechami“ – zahradními střechami, mezi nimiž existuje několik typů:

• s intenzivní terénní úpravou (připomínající oblasti krajinného zahradnictví);

• s „lehkou“ terénní úpravou (vyloučeny jsou stromy a vysoké keře);

• s travnatým porostem, který vyžaduje minimální vrstvu půdy a smí chodit pouze po speciálních cestách;

Ç • s umístěním rostlin do speciálních nádob s půdním substrátem.

DOPLŇUJÍCÍ TECHNICKÉ INFORMACE K TÉMATU „PROVOZNÍ STŘECHY“:

Systém „Střešní zahrady“ (s použitím materiálu DEBIGUM) >>>

AKCIOVÉ AKCI NISKO

Izolace inverzních plochých střech (pomocí STYROFOAMu) >>>

Tepelná izolace “PENOPLEKS”. Montáž obrácených střech >>>

Zařízení provozované střechy je složitý inženýrský úkol, pro jehož řešení je nutné vzít v úvahu řadu požadavků, které závisí na funkčním účelu povlaku.

Při návrhu využitelné střechy je třeba vzít v úvahu, že kromě obvyklých cílů (ochrana interiéru budovy před vnějšími vlivy) je určena k řešení dalších problémů. Konstrukce použité střechy musí být taková, aby vydržela:

• významné provozní zatížení, obvykle nerovnoměrně rozložené po ploše;

• zatížení větrem, pro které by vnější konstrukční prvky měly být vyrobeny z materiálů, které nepodléhají povětrnostním vlivům a praskání, tj. materiálů s vysokými pevnostními charakteristikami, a konstrukce samotné by měly být navrženy tak, aby nedocházelo k jejich oddělení při silném větru;

• vliv kořenového systému rostlin (při výstavbě „zelené střechy“).

kLT. 2.4.107 DUMTI UNˆLL ˝NTFOY‡ЪL YVP˚ı N ˚¯: D – Ъ ‡‰LˆLUMM‡fl; E – LM‚V TLUMM‡fl.

3. DT·VTЪUˆVPVM˚V FOUTNLV OLTЪ˚ – B‡˘LЪ‡ ‚U‰ULBUOflˆLUMMU„U NU‚ ‡

ÓÚ Ïı‡Ì˘ÂÒÍËı ÔÓ‚ ÂʉÂÌËÈ ‚Ó ‚ ÂÏfl ÏÓÌڇʇ

4. ZU‰ULBUOflˆLUMM˚I NU‚V

5. lЪflКН‡ – UTMU‚‡MLV FU‰ ‚U‰ULBUOflˆLUMM˚I NU‚V

6. LOUI „L‰ ULBUOflˆLUMMU„U P‡ЪV L‡O‡ ‰Ofl F V‰Uı ‡MVMLfl ŪVFOULBUOflˆLL U ‡PUTSCHV M˚ı UT‡‰VPNU‚KU ‚PUTSCHV M˚ı UT‡‰VPNU‚KU P

8. i‡ ULBUOflˆLUMM˚I TOUI

10. z‡T˚FMUI P‡bV L‡O ‰Ofl TUB‰‡MLfl YNOUM‡

11. ÂÂÒÛ˘Â ÔÓÍ ˚ÚËÂ

3. DT·ВТЪУˆVPVMЪМ˚V FOUTNLV OLТЪ˚ – B‡˘LЪ‡ ‚U‰ULBUOflˆLUMMU„U NU‚ ‡ U PVı‡ML˜VTNLı ‚FU‚ VK‰VKMLI‚PU

4. ZU‰ULBUOflˆLUMM˚I NU‚V

5. lЪflКН‡ – UTMU‚‡MLV FU‰ ‚U‰ULBUOflˆLUMM˚I NU‚V

6. z‡T˚FMUI P‡bV L‡O ‰Ofl TUB‰‡MLfl YNOUM‡

7. ÂÂÒÛ˘Â ÔÓÍ ˚ÚËÂ

3. i‡ ULBUOflˆLUMM˚I TOUI

4. ÎËÚ˚ ÔÂ ÂÍ ˚ÚËfl

klt. 2.4.108 sV‚Vmblol YVP‡fl TU‚PV˘VMM‡fl N ˚¯‡

3. DT·ВТЪУˆVPVMЪМ˚V FOUTNLV OLТЪ˚ – B‡˘LЪ‡ ‚U‰ULBUOflˆLUMMU„U NU‚ ‡ U PVı‡ML˜VTNLı ‚FU‚ VK‰VKMLI‚PU

READ
Vlastnosti příslušenství pro plastové dveře

4. ZU‰ULBUOflˆLUMM˚I NU‚V

5. lЪflКН‡ – UTMU‚‡MLV FU‰ ‚U‰ULBUOflˆLUMM˚I NU‚V

6. LOUI „L‰ ULBUOflˆLUMMU„U P‡ЪV L‡O‡ ‰Ofl F V‰Uı ‡MVMLfl ŪVFOULBUOflˆLL U ‡PUTSCHV M˚ı UT‡‰VPNU‚KU ‚PUTSCHV M˚ı UT‡‰VPNU‚KU P

8. i‡ ULBUOflˆLUMM˚I TOUI

10. z‡T˚FMUI P‡bV L‡O ‰Ofl TUB‰‡MLfl YNOUM‡

11. ÂÂÒÛ˘Â ÔÓÍ ˚ÚËÂ

2. i‡ ULBUOflˆLUMM˚I TOUI

3. ÎËÚ˚ ÔÂ ÂÍ ˚ÚËfl

VODÍTKO 2.4.109 ‰‡˜Ì‡fl Í ˚¯‡

T YЪVFOMM˚P ˜V ‰‡NUP (yDy „EUTF UVN“).

VODÍTKO 2.4.110 ‰‡˜Ì‡fl Í ˚¯‡

T MVIЪVFOMM˚P ˜V ‰‡NUP (yDy „EUTF UVN“).

klt. 2.4.111 N U‚Ofl (SaDn): D – CLOWE NUPFOVNT

kDy Y‡BF UP‡, „. EUTN‚‡.; E – NUPFOVNT B‰‡MLI

„ë · flÌ˚È Í‚‡ ÚÂÚ“, „. åÓÒÍ‚‡.

Je také třeba mít na paměti, že střecha v provozu se vyznačuje velkými obtížemi a někdy i nemožností odhalit netěsnosti a provádět opravy.

Při instalaci „zelených střech“ je také nutné vytvořit systémy pro zavlažování a odvod přebytečné vlhkosti drenážním systémem budovy (v tomto případě musí být voda přiváděná do kanalizace filtrována).

Pro jeho zařízení jsou potřeba taková technická řešení a materiály, které by zaručovaly maximální možnou bezúdržbovou životnost.

Pojďme si stručně promluvit o hlavních bodech, kterým je třeba věnovat pozornost při navrhování střech v provozu.

Nosné konstrukce. Pro výpočet nosných konstrukcí provozovaných střech se používají standardní metody. To však bere v úvahu řadu přídavných zatížení, zejména vibračních (spojených s pohybem vozidel).

hydroizolační vrstva. Hydroizolační vrstva je v tloušťce střešní „koláčové“ konstrukce, proto by se při výběru typu hydroizolace a technologie instalace měli řídit ohledy na co největší spolehlivost.

Povrchová dlažba. Materiál pro dláždění povrchu exploatované střechy musí mít nejen atraktivní vzhled, ale také dostatečnou pevnost, aby odolal zátěži silného provozu a chodců. Navíc musí spolehlivě chránit podkladové vrstvy před mechanickým poškozením.

Odstranění vody z povrchu. Drenážní systém musí zajistit jímání a odvádění toků od dešťových srážek a tání sněhu a také vody používané k zalévání rostlin (v případě „zelené střechy“). To by mělo vzít v úvahu velikost povrchu, sklon, přítomnost vegetace, typ půdy atd.

Materiály použité na dláždění povrchu exploatované střechy mohou zpravidla časem ztrácet těsnost částečnou destrukcí, mechanickými pohyby a deformacemi v důsledku namáhání a vlhkosti. Struktura střešního „koláče“ proto kromě zajištění mírného sklonu střechy zajišťuje speciální odvodnění nádrže, která volně prochází vodou. Může sestávat z pórobetonu, jemného štěrku, čistého hrubého písku atd.

Je třeba vzít v úvahu, že většina (80-90%) vody může pocházet z povrchu (plánování) provozované střechy (silnice, asfaltový povrch atd.) a pouze 5-10% se může dostat na hydroizolační vrstvu. Proto je při stavbě provozované střechy vhodné použít dvouúrovňové vyhřívané odtokové nálevky.

READ
Dveře z masivního dřeva: typy a vlastnosti provozu

Odklízení sněhu. Při navrhování střechy v provozu by měla být přijata opatření k pravidelnému čištění jejího povrchu od přebytečného sněhu mechanickými nebo jinými prostředky.

Dobře se osvědčil způsob odstraňování sněhu ohřevem jak povrchu samotného nátěru, tak nálevek žlabů a žlabů.

Tepelná izolace. Nejdůležitějšími body při navrhování exploatovaných střech je výběr materiálu pro tepelnou izolaci a určení umístění tepelně izolační vrstvy při návrhu střešního „koláče“. Více o tom viz níže.

V poslední době byla plochá střecha považována za výsadu monotónních městských výškových budov a průmyslových budov. Nyní se situace změnila. Stále více soukromých developerů se uchyluje k tomuto architektonickému řešení a snaží se zvětšit užitnou plochu domu uspořádáním terasy nebo vyhlídkové plošiny na střeše. Skvělá perspektiva, že?

Ale může se také stát skutečnou bolestí hlavy, pokud jsou prvky ploché střechy vybrány nebo umístěny nesprávně, v rozporu s technologiemi doporučenými odborníky. Abychom se nedostali do problémů, pojďme pochopit struktury plochých střech, jejich součásti a rozložení prvků po vrstvách.

Obsah

Co je to plochá střecha?

Začněme základy. Plochá střecha ve skutečnosti pouze opticky působí dojmem absolutní vodorovnosti. Stále je mírný sklon – 1-5° (1,7-8,7%). Vizuálně a během provozu je zcela nepostřehnutelný, ale umožňuje srážkám volně proudit do odvodňovacích bodů – to je jeho hlavní úkol.

Na rozdíl od šikmých analogů nemá plochá střecha krokvový rám a ve skutečnosti je to horizontální strop spočívající na stěnách budovy. Jeho zvláštnost je ve vyztužených vrstvách tepelné a hydroizolace, nezbytných kvůli komunikaci střechy s okolím.

Atraktivita ploché střechy pro developery je odůvodněna následujícími výhodami:

 1. Snížená cena. Plochá střecha má oproti šikmé menší plochu, a proto jsou náklady na materiál nižší.
 2. Zjednodušená instalace a další údržba. Uspořádání ploché konstrukce je jednodušší než šikmé, protože se snáze pohybuje po vodorovné rovině než po nakloněné. Ze stejného důvodu se složitostí neliší různá údržbová opatření pro samotnou střechu a zařízení na ní umístěná (komíny, ventilátory, antény atd.).
 3. Možnost získání dalšího užitného prostoru (při použití střechy). Povrch ploché střechy lze snadno využít jako terasu, pochozí plošinu a dokonce i . zahradu s opravdovým trávníkem.

Hlavním prvkem ploché střechy je pevný základ: železobetonové desky, vlnitá lepenka nebo pevná plocha z desek, překližky, OSB, DSP (při zastřešení na dřevěných trámech). Stejná střešní krytina je vyrobena z několika vrstev. Jejich počet, umístění v konstrukci a materiály výroby závisí na účelu střechy a jejím typu.

Jak vypadá plochá střecha?

Typy plochých střech:

 • Nepoužitá střecha. Nejjednodušší, nenesoucí žádné další funkce, s výjimkou ochrany prostor před vlivy prostředí. Neslouží k uspořádání míst pro rekreační nebo domácí účely. Vyžaduje se od něj pouze dostatečná ochranná funkce, schopnost odolávat zatížení sněhem a větrem a také hmotnost pracovníků provádějících údržbářské činnosti. To znamená, že při stavbě takové střechy se výpočet provádí na základě skutečnosti, že na ní mohou být 1-2 lidé současně, a ne neustále, ale pouze po dobu údržby a opravy povlaku.
 • Provozovaná střecha. Je vybaven k provádění některých doplňkových funkcí, kromě přímého zastřešení. Na exploatovaných střechách se například vysazují sportoviště, terasy, parkoviště, trávníky a záhony.
 • Inverzní střešní krytina. Vyznačuje se netradičním uložením vrstev – tepelně izolační rohože (EPS) jsou položeny téměř úplně nahoře na koláč. Hydroizolace se montuje pod vrstvu izolace. Toto řešení pomáhá prodloužit životnost hydroizolačního povlaku a tím i střechy samotné. Obrácené střechy lze provozovat (nejčastěji) i neprovozovat.
READ
Stolní myčka nádobí: co je třeba zvážit při výběru

Koláčová struktura s plochou střechou

Každý typ ploché střechy má své vlastní konstrukční prvky, které umožňují použití specifických materiálů a umístění vrstev v určitém pořadí.

Nevyužitá klasická střecha

Poslední vrstvou tohoto typu střešní krytiny je hydroizolační nátěr: střešní lepenka, bitumenové nanesené materiály, polymerní membrány, střešní tmel. Taková střecha není určena pro dlouhodobý pobyt osob a provoz, a proto není zajištěna ochrana hydroizolační vrstvy.

Vrstvy nevyužitelné ploché střechy v závislosti na typu podkladu

Rovněž není nutné používat tepelnou izolaci. V závislosti na přítomnosti této vrstvy se nevyužívané střechy dělí na izolované a neizolované.

Zateplená střecha obsahuje ve své skladbě tepelně-izolační vrstvu chráněnou parozábranou (na straně podkladu) a hydroizolací (z vnější strany). Vzhledem k přítomnosti izolace se tento typ střešní krytiny používá při výstavbě mnoha obytných, občanských a průmyslových budov.

Vrstvy izolované nevyužité střechy jsou umístěny v následujícím pořadí (schéma se může mírně lišit):

 • základna;
 • vrstva tvořící svah (v případě potřeby);
 • parozábrana;
 • ohřívač;
 • hydroizolace (střešní krytina).

Základem izolované nevyužitelné střechy jsou nejčastěji železobetonové desky nebo kovový profil, méně často – základna z desek, OSB, DSP, překližky na dřevěných trámech. V případě potřeby se podklad doplní spádotvornou vrstvou, která udává směr proudění vody ze střechy. Svah je tvořen zpravidla sypkými materiály, potěrem (beton nebo expandovaný jílový beton).

Na takto uspořádaný podklad je namontována parotěsná vrstva, která slouží k ochraně izolace před mokrou párou vzlínající ze strany místnosti. Jako parotěsnou zábranu můžete použít polyethylenové a polypropylenové fólie, pergamen, střešní materiál. Dále následují 1-2 vrstvy izolačních materiálů (minerální vlna, polystyren, XPS) a na ně hydroizolační koberec z bitumenových materiálů nebo polymerních membrán.

Neizolovaná nevyužitá střecha se vytvoří podobným způsobem, mínus dvě vrstvy – tepelně izolační a parotěsná zábrana, které nejsou u této varianty potřeba.

Použitelné střešní vrstvy:

 • základna;
 • vrstva tvořící svah (v případě potřeby);
 • střešní krytina.

Klasická ovladatelná střecha

Složitější design. Od předchozí verze se liší přítomností svrchní odolné vrstvy, která slouží k vybavení operovaného místa. K tomu se zpravidla používají dlažební desky, palubky, štěrk nebo drť.

Struktura využitelné ploché střechy

Provozní střechu lze instalovat jak nad garáží, tak nad obytným domem. V souladu s tím může být tato konstrukce izolovaná nebo neizolovaná.

READ
Výroba tryskové trouby vlastníma rukama

Běžná struktura využívaného izolovaného střešního koláče:

 • základna;
 • vrstva tvořící svah (v případě potřeby);
 • parozábrana;
 • ohřívač;
 • hydroizolace;
 • separační a filtrační vrstva (geotextilie);
 • dlažební desky pro přípravu.

Jedna z možností instalace zateplené střechy v provozu (s podrobnou analýzou všech prvků) je zobrazena na videu:

Nezateplená využitelná střecha neobsahuje tepelnou izolaci. V souladu s tím se zde také nepoužívá parotěsná fólie k ochraně izolace. Jinak je struktura totožná s výše uvedenou možností.

Inverzní střešní krytina

Jedná se o speciální případ provozovaných a neprovozovaných zateplených střech. U klasické střešní konstrukce je izolace vždy nahoře pokryta hydroizolační bariérou.

U obrácené střechy jsou vrstvy obráceny. Hydroizolační membrána je posunuta pod tepelný izolant. Jestliže u klasické klasické střechy hydroizolační koberec chrání izolaci, pak u inverze „měnící se“ – opak je pravdou. Tepelně izolační vrstva chrání hydroizolaci.

Takové řešení vám umožňuje obejít jednu významnou nevýhodu tradičních střešních konstrukcí: rychlé zničení hydroizolačního koberce vlivem teplotních extrémů, ultrafialových paprsků a atmosférických vlivů. Obrácené střechy tuto nevýhodu nemají, v jejich struktuře je životnost hydroizolačního koberce mnohem delší.

Prvky ploché inverzní střechy

Vrstvy ploché střechy typu inverze jsou umístěny v tomto pořadí:

 • základna;
 • vrstva tvořící svah (v případě potřeby);
 • hydroizolace;
 • ohřívač;
 • drenážní vrstva;
 • geotextilie;
 • ochranná dokončovací vrstva – drť nebo štěrk, dlažba, terasová prkna atd.

Zařízení inverzní střechy se provádí podle následujícího principu. Nejprve se na základnu položí hydroizolační bariéra pokrytá izolací. Na řadu přichází drenáž a geotextilie. Vrchní vrstva plní ochrannou funkci, často se vyrábí hromadně.

Ve skladbě obrácené střechy není parozábrana použita. V souladu s tím může izolace trpět párou vycházející z interiéru. Izolaci shora také nekryje nic z atmosférických srážek (u tradičních střech plní ochrannou funkci hydroizolace, která je v tomto provedení skryta ve spodní vrstvě koláče). Proto jsou na izolaci kladeny zvláštní požadavky, především minimální nasákavost vody a par. Rohože z extrudovaného polystyrenu (EPS) mají tyto vlastnosti – nejčastěji se používají v konstrukci střech s obrácenou skladbou.

Konstrukční řešení pro inverzní střechy

Fáze instalace inverzní střechy jsou uvedeny ve školicím videu od společnosti URSA:

Uspořádání drenážního systému

Jak již bylo zmíněno dříve, plochá střecha není zcela vodorovná, vyznačuje se mírným sklonem (do 5°), který slouží k instalaci drenážního systému.

Svah je vytvořen několika způsoby:

 • Pokud je základem střechy železobetonová deska, pak se sklon provádí pomocí zásypových materiálů (expandovaná hlína, drcený kámen, perlit), betonu a expandovaného betonového potěru a izolačních desek.
 • Pokud je střecha položena na dřevěných trámech, pak je sklon zajištěn buď počátečním položením trámů pod mírným úhlem, nebo dodatečnou instalací kulatiny různých tlouštěk se sklonem v požadovaném směru.
 • Při použití profilovaného kovu jako základny se jeho pokládka zpočátku provádí pod požadovaným sklonem.
READ
Vyrobte si vařič na břicho z plynové láhve vlastníma rukama

Sklon je nezbytný pro vybavení okapů, které mohou být vnitřní a vnější.

Při uspořádání vnitřního odtoku se spád vede k nálevkám nebo tvarovkám pro přívod vody umístěným na povrchu střechy. Jejich počet a umístění závisí na ploše střechy, podmínkách jejího provozu, množství srážek v konkrétní oblasti. Zpravidla je jeden trychtýř namontován na 200-300 m 2 střechy.

Uvnitř každého trychtýře je zabudovaný filtr, který zabraňuje vniknutí listí, větví, malých zvířat do odpadu. Aby se zabránilo zamrzání vody, jsou některé modely trychtýřů vybaveny samoregulačními tepelnými kabely. Přispívají k nerušenému odvodu vzdušné vlhkosti i v zimě, při tání.

Vnitřní drenáž se obvykle používá u velkých průmyslových objektů. V soukromé výstavbě se více rozšířily vnější odvodňovací systémy. V tomto případě je sklon nasměrován od středu střechy k okrajům a v rozích parapetu jsou instalovány drenážní otvory (přepadová okna) spolu s dešťovými vpusti. Doporučuje se doplnit takový systém topnými kabely, protože v zimě existuje možnost námrazy bouřkových vpustí a přepadových oken.

Drenážní systémy na plochých střechách

Větrací prvky ploché střechy

Uvnitř prostor, kde lidé žijí nebo pracují, se neustále hromadí vodní pára. Stoupá ke stropu, ochlazuje, kondenzuje a hromadí se v podstřešním prostoru. Vlhkost má destruktivní vliv na všechny vrstvy střechy – dřevo, kov i beton. A hromadí se v izolaci – postupně snižuje její vlastnosti, zvyšuje náklady na vytápění.

Aby vlhké páry unikaly ze střešní konstrukce, jsou na ploché střeše instalovány větrací zařízení – provzdušňovače. Jsou to plastové nebo kovové trubky různých průměrů, pokryté uzávěry ve formě deštníků.

Na plochých střechách jsou provzdušňovače umístěny rovnoměrně po celé ploše. Doporučuje se je instalovat v nejvyšších bodech roviny, kde se spojují izolační desky. Obvykle se instalace provzdušňovačů provádí při stavbě střechy, ale je možné to provést i při opravách. Hlavní věc je, že toto opatření výrazně zvýší trvanlivost střechy a izolačního materiálu.

Montáž provzdušňovačů na plochou střechu

Na závěr bych rád poznamenal, že všechny prvky střechy jsou stejně důležité pro její následný provoz, a i když se jen jeden z nich ukáže jako nevhodný nebo chybí, bude trpět celá vrstvená konstrukce. Výběr typu a kvality kompletní sady střešního koláče je proto třeba brát se vší odpovědností.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: