Nejmocnějším amuletem je „Sen“ Nejsvětější Panny

Kurz tarotu

Pokud máte ve svém životě sérii neúspěchů, se kterými se člověk a pravoslavný věřící prostě nemají vyrovnat, může vám s tím pomoci modlitba, v pravoslaví známá jako sen Nejsvětější Theotokos. Právě o ní si dále povíme, komu pomáhá a jaká pravidla při jejím čtení dodržovat, jaké jsou texty modlitební výzvy.

Jak číst modlitbu

Obrázek-232225

Jako každá výzva k Bohu, i modlitba se musí konat podle určitých pravidel a sen o Panně Marii není v tomto případě výjimkou. Vždyť jen tak se projeví jeho zázračná moc a mocná svrchovaná ochrana.

Nejprve si můžete přečíst modlitbu jak v jakémkoli pravoslavném kostele, tak před vaším domácím ikonostasem – hlavní věcí je pozorovat některé nuance.

 1. Těsně před čtením textu svaté modlitby byste měli odejít do svého pokoje, požádat rodinu, aby vás na chvíli nerušila, a vypnout všechny domácí spotřebiče.
 2. Zapalte v místnosti svíčky a zavřete oči a soustřeďte se na svůj problém, na to, jak se obrátit k vyšším silám, představujte si před svým vnitřním pohledem své vlastní emoce a touhy.
 3. Při čtení modlitby zachovejte klid a vnitřní mír, ukloňte se před ikonou Matky Boží a čiňte pokání ze svých vlastních hříchů.
 4. Soustřeďte se co nejvíce na svůj stav mysli, komunikaci s Nejsvětější Pannou a zároveň se nestyďte za vlastní emoce – nechte je přijít.
 5. Poté, co jste se pomodlili, neměli byste vést sekulární nebo domácí rozhovory, ale jít klidně spát.

Po takovém modlitebním apelu, který nezůstane bez povšimnutí, je vám zaručena pomoc a ochrana Vyšších sil. Mnoho věřících, kteří se obrátili k Panně Marii prostřednictvím textu Snu o Panně, si toho všímají v mnoha oblastech života a jistě vědí, že ochrana shůry k nim přijde včas.

Text modlitby “Sen Panny Marie”

Hlavní text zní takto:

„Nejsvětější Matko Boží, vedla Krista po zemi a přes Jeruzalém. Vylezla na siamskou horu a tam uviděla zlatý trůn, na něm ležela zlatá a svatá kniha – a sám Bůh ji četl, proléval krev za lidi. Ano, Pavel a Petr přišli k trůnu a zeptali se: „Proč čtete Boha, ale proléváte svou svatou krev za hříšné lidi a dělají se vám vředy na rukou a nohou? Ano, svatí Petře a Pavle, svatí Boží, nehleďte na má muka – kdo zná tento text a čte jej třikrát denně, tomu moje síla pomůže, aby plot byl věčný.“

Kdy číst modlitbu

Obrázek-32663446

Sen Panny Marie z korupce se čte za těchto životních okolností:

 1. Před vážnou operací a fyzickou bolestí při napadení nepřáteli.
 2. V případě přírodní nebo jiné katastrofy způsobené člověkem nebo přírodní katastrofy.
 3. S bolestivou a dlouhodobou nemocí, smrtelnou bolestí.
 4. V souladu s tím to také četli jako lék na poškození a zlé oko, s korunou celibátu a nepřítomnosti dětí, neschopnosti je otěhotnět a porodit.
 5. S démonickou nebo démonickou posedlostí, těžké duševní utrpení.

Také si můžete samostatně přečíst 7. text snu Nejsvětější Bohorodice, který je určen výhradně k očištění a ochraně před démonickým vlivem. Modlitba dává věřícím vnitřní pokoj a pomáhá jim v mnoha životních situacích.

Modlitební sen 10 Blahoslavené Panny Marie

Sen Panny Marie 10 by měli pravoslavní věřící číst až 40krát denně – vše záleží na vašich schopnostech a na tom, jak vážná je situace. Tento text modlitby pomáhá chránit věřícího před mnoha problémy a negativitou – v tomto případě funguje princip ochrany matky jejích dětí. A to je velká síla. Text zní takto.

„Blahoslavená Panna Maria – spala v chrámu, měla sen o svém synovi. Ano, na vlastní oči jsem viděl a držel rukama, jak sundávali jeho těla z kříže, ale věšeli ho – mučili ho, probodávali jeho tělo kopím, nazývali ho jmény. Ano, řekl Kristus – moc slova matky je velká, ale tato slova se stanou silnou modlitbou. Ano, kdo čte tuto modlitbu, najde spásu pro duši a všechny hříchy mu budou odpuštěny. Boží andělé vezmou tuto duši a pozvednou ji do nebe, do království Abrahamova a Izáka.

Hlavní věc je víra v modlitební apel – pokud ji čtete alespoň třikrát denně, ale lépe 40krát denně, budete spolehlivě chráněni před temnými silami a problémy ze všeho temného, ​​úmyslně nebo neúmyslně vyvolaného.

READ
Spiknutí proti 40 smrtelným nemocem

Modlitební vysněný amulet Panny Marie

Od čarodějnictví a temné pomluvy, zlého lidského oka, sen o Nejsvětější Theotokos pomůže pravoslavnému věřícímu, ale v pravoslavné modlitební knize je několik takových textů a každý z nich lze číst v konkrétní životní situaci.

První nejznámější sen Nejsvětější Bohorodice je 77, pomáhá získat moc nad osudem a jeho pravidelným čtením můžete od Boha získat dlouhý a šťastný život, prosperitu a duchovní sílu.

Abyste ochránili svůj rodinný krb, domov a domácnost před zlými duchy, přečtěte si následující text modlitby:

„Viděla Panna Maria ano, pod svatým zvonem zvonit, ano, svatý a prorocký sen? A jaký sen je má svatá Matka – zeptal se jí Kristus. Ano, viděl jsem, jak tě pověsili na kříž, přibili tě na prkno železnými hřebíky, probodli ti žebra kopím. Ano, z jednoho vycházela voda a z druhého – tekla šarlatová a horká krev, ano Login se tou vodou umyl, ale na tu krev byl sám lehkomyslný a počítal se mezi svaté. Milá matko – neplač a netrp, ale smrt si mě nevezme, ale Otec si mě vezme 3. den a půjde do nebe blízko sebe a posadí mě na trůn. Kéž tato modlitba pomáhá každému ve spravedlivých skutcích, kéž chrání před ďáblem a úskoky démonů.

Ortodoxní věřící se v mnoha životních okolnostech uchýlí k velmi silné modlitbě, aby ochránili amulet “Spánek”, aby chránili před mnoha problémy a neštěstí.

„Budu požehnán, překročím práh – od dveří ke dveřím, od brány k bráně, ale pak do otevřeného pole. V tom poli jsou tři cesty, ale nepůjdu po první, ale po druhé, ale po třetí. Ano, Jeruzalém stojí ve svatém městě, ano, velká Církev má tři kopule, ano, stojí v ní trůn Páně – na něm spočívá moc Boží, stála a odpočívala, nikoho neslyšela ani neviděla.

Ať přijde Pán, ať se zeptá Panny, zda spíš a vidíš mě. Ano, můj synu – spím a vidím tě. Ano, můj synu, vidím, jak tě ukřižovali, na hlavu světci nasadili trnovou korunu, dali kříž do rukou, ale na tom kříži tě rozdrtili, kopím ti zlomili žebra a sbírali svatou krev do misky. Ano, říká Pán – ano, nebyl to sen, ale pravda je svatá. Ano, kdo si ten sen přečte třikrát, bude navždy zachráněn. Jeho dům bude pod sedmi zámky od zla a každého nepřítele – pouze andělé otevřou tyto zámky a zámky, ale otevřou dveře a ve všech věcech budou nápomocni.

Stejně relevantním textem „Spánku Panny“ je text modlitebního amuletu zaměřeného na jakékoli uzdravení – čte se v případě nemoci, má-li být provedena operace atd.

READ
Spiknutí, jak rychle pronajmout byt

Obrázek-52363633

„Ano, Nejsvětější Theotokos ve snu jasně viděla – pronásledují svého syna, Herodes ho zamýšlí vzít pod svaté ruce a probodnout mu žebra kopím, přibít nohy na kříž, prolévat svatou krev po celém světě. svět. Matka Boží ve snu zasténala, pro svého syna prolévala krvavé slzy, ze spánku otevřela oči – Kristus k ní přišel. Má matka, spíš? Ano, měl jsem hrozný sen.

Zradili tě k mukám, můj synu, svatí, ukřižovali tě za hříchy země – Matka Boží vede za ruku nebem, od úsvitu večera až do úsvitu jitra a přes svaté nebe a přes oceán moře. Na tom moři stojí trojhlavý kostel, je tam trůn, na něm sedí Kristus. Ano, Petr a Pavel stojí před ním, ale vidí rány na rukou a nohou – zemřel jsi za svět, přijal jsi hříchy všech. Ať promluví Pán – kdo čte text modlitby, ať pevně dodržuje mé slovo, ať zůstane navždy pod ochranou mého Otce a jeho svatých.

Každý věřící, který čte sen o Panně, bude chráněn mocí Všemohoucího před mnoha problémy – modlitba pomůže posílit vůli. Hlavní věc je věřit v jeho sílu – pokud nevěříte, neměli byste se uchylovat k síle slova Všemohoucího.

Video: Sen 77 Blahoslavené Panny Marie

Činnost amuletu po přečtení snů

Obrázek-514655

Ochranná síla mnoha modliteb je způsobena tím, že skrze ně komunikujete s Bohem a Jeho armádou, anděly a svatými. Mnoho modliteb, a zejména sen Nejsvětější Theotokos, má následující ochranné vlastnosti:

 1. Představuje silnou ochranu proti jakémukoli čarodějnictví a magii způsobené úmyslně nebo neúmyslně.
 2. Modlitba vytváří neviditelnou, ale silnou obranu pravoslavného věřícího, který v ni upřímně věří.
 3. Modlitba pomáhá léčit i ty nejtěžší a zdánlivě nevyléčitelné neduhy, fyzické i psychické.
 4. Modlitba dává pravoslavným šťastný a dlouhý život, mír a mír.
 5. Modlitba přináší šťastný a dlouhý život do každého domova, uděluje manželům souhlas a lásku.

Proto by pravoslavní a věřící lidé neměli zanedbávat sílu modlitebného apelování na Boha prostřednictvím textů takové modlitby, jako je Sen Nejsvětější Theotokos. Obrátíte-li se ke Svaté Matce Boží, získáte její neviditelnou ochranu a ochranu.

Video: Sen Panny Marie dělá zázraky

„Nejsvětější Theotokos Kráčela po vlhké zemi, vedla Ježíše Krista za ruku, vedla k hoře Siam. Na hoře Siam je stůl – trůn Kristův. Na tomto stole leží zlatá kniha, Bůh sám ji čte, prolévá svou krev. Svatí Petr a Pavel přišli: “Co, Bože, čteš, proléváš svou krev?” “Nedívejte se, Petře a Pavle, na má muka, vezměte kříž do ruky a choďte po vlhké zemi!” Kdo bude znát tuto modlitbu, říkej ji třikrát denně, neprohoří v ohni, utopí se ve vodě, zmizí na otevřeném poli. Od pokřtěného, ​​narozeného (jméno). Amen. Amen. Amen.”

Sni o Nejsvětější Bohorodice, abys nerozpoznal zármutek

Kdo čte tuto modlitbu alespoň jednou za rok, ten opravdu nikdy nepozná smutek.

Matko, Matko Marie, kde jsi spala a strávila noc? Kde jsi strávil tuto noc? „Byl jsem v Jeruzalémě se svým milovaným Synem, strávil jsem noc s Kristem. Usnula na trůnu a viděla podivuhodný sen, že Ježíš Kristus byl ukřižován na obrovském kříži, Jeho tělo bylo mučeno, byla prolita šarlatová krev. Dřel a trpěl a tento prorocký sen se před časem ukázal. Můj syn Ježíš mi řekl: „Kdo zná tuto modlitbu, kdo čte tuto modlitbu alespoň jednou za rok, nikdy skutečně nepozná zármutek. Milovan bude zachráněn před předčasnou smrtí. Neutopí se ve vodě, šelma se ho v lese nedotkne, soudce ho u soudu neodsoudí, vrah ho nezabije a neusmrtí, Bůh se nad ním smiluje a odpustí mu, chránit ho u soudu. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Nyní a navždy a navždy a navždy. Amen”.

READ
Jak mluvit bradavice?

Sen Panny Marie za spásu a ochranu

Stanu se, žehnajícím, křižujícím se. Jdu ode dveří ke dveřím, od brány k bráně, do otevřeného pole. V otevřeném terénu jsou tři cesty. Nešli jsme po prvním, ne po druhém, ale podél samotného hradu. U té cesty stojí město Jeruzalém, v tom městě svatá, apoštolská církev, v tom kostele stůl Páně, na tom trůnu Matka Boží spala, odpočívala, nikoho neviděla a neslyšela. Ježíš Kristus přišel, ptá se své Matky, Přesvaté Bohorodice: „Má drahá Matko, spíš, nebo mě vidíš? „Drahý synu, spím a jasně tě vidím ve svém snu, jako by tě Židé chytili, zbili, pak ti sundali zlatou korunu z hlavy a místo toho nasadili trnovou korunu. Nedostaň srdce krví, ruce, nohy hřebíky, – Matko Přesvaté Bohorodice, nebyl to sen, ale pravda byla, ale kdo čte Tvůj sen třikrát a ten, kdo se o Tvém snu dozví od tato plachta bude zachráněna a chráněna před strašným soudem, před divokou a zuřivou bestií, před vařící vodou, před letícím šípem. Půjde do lesa – neztratí se; bude na vodě – neutopí se; půjde k soudu – nebude odsouzen. Bude to s tímto snem pro sedm zámků, pro sedm Božích klíčů. Andělé-archandělé zamykají, klíče se otevřou, dveře se otevřou pro pomoc. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Sen Panny Marie (Ani zvíře ani člověk ho neurazí, zkáza pomine, ale nebude vidět)

Drž mě pryč od jakýchkoli potíží navždy a navždy, amen! Za krásného rána, v krásnou hodinu, zavolal Pán svou Matku: – Matko moje, kde jsi byla, kde jsi nocovala? – U Kristova přítele, u Ivana Teologa, se modlila, unavila se, ale když zavřela oči, byla to buď skutečnost, nebo sen, jako bys ty, můj milovaný Synu, nesl na svých ramenou obrovský kříž, a šlehali tě biči, železnými batogy zbitými, vztyčenými na vysoké hoře, přibitými k obrovskému kříži za ruce, za nohy. Na Tvé hlavě byla trnová koruna, z Tvých rukou a nohou tekla krev. Plivali na Tvou svatou tvář, podávali Ti k pití ocet. A pak zahřměl hrom, kameny padaly, mrtví vstávali z hrobů, Josef a Nikodém sejmuli Tvé nejčistší Tělo a přikryli ho čistým rubášem! Kristus odpověděl: – Tvůj sen, Matko, kdo čte tento prorocký sen, ten najde mou pomoc ve všech směrech. Ani zvíře, ani člověk ho neurazí, smrt pomine, ale nebude vidět. Kdo bude mít tento sen ve svém domě. Ten anděl Páně nezapomene. Vezme pod svá křídla, přenese jakýkoli smutek, každé neštěstí. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Nyní a navždy a navždy a navždy. Amen!

READ
Poškození smrti: příznaky, způsoby odstranění

Sen Panny Marie (K trestání potíží)

Nejsvětější Theotokos v Jeruzalémě v Judeji v měsíci březnu. Náš Pán Ježíš Kristus k ní přišel a promluvil k ní, ke své drahé Matce: – Matko, má milovaná, spíš, nebo nespíš? Blahoslavená Panna Maria k Němu promluvila: – Sedmnáct dní jsem v březnu spala se slzami. Viděl jsem hrozný, hrozný sen o Tobě, můj drahý a drahý Synu. A náš Pán Ježíš Kristus jí říká: „Ó matko, má milovaná, řekni mi svůj sen, který jsi viděla. Co rozbuší vaše srdce. A Nejsvětější Theotokos k Němu mluví: – Mé milované dítě, můj synu a můj Bože, viděl jsem Petra a Pavla v městě Římě a tebe, mé dítě, s lupiči na cypřišovém kříži, od nepřátel-farizeů velká potupa a Pilát Pontský odsouzen na kříž. Byl ukřižován na kříži, bit rákoskou do hlavy, plivali na tvou svatou tvář a dávali ocet na tvé rty. Korunovali tě trnovou korunou a probodli ti jedno žebro. Válečník byl probodnut az těla Tvého svatého byla vylita Voda a krev. Země se třásla, kameny se rozpadaly, záclony v kostelech byly roztrhány na dvě části, shora dolů, těla všech zemřelých svatých vstávala z hrobů, slunce a měsíc zčernaly, jasné hvězdy potemněly, od šesti hodin do deváté hodiny padla na zemi tma. Pilát požádá o omluvu tvého těla, sundají ho z kříže, zabalí do čistého rubáše, vloží do rakve, uzavřou a zamknou, a přesto ho nebudou hlídat. Třetího dne vstal Hospodin z hrobu. dal světu život navždy, vysvobodil Adama a Evu z pekla a vystoupil do nebe, seděl po pravici Boha Otce. A Pán, náš Bůh, Ježíš Kristus mluví: – Má milovaná matko, Nejsvětější Theotokos, viděla jsi spravedlivý sen, a také, kdokoli napíše a přečte Tvůj “sen”, udrží jej čistý, pak toho člověka zachrání Anděl strážný. od všech intrik a snů o démonech a ten člověk neuvidí peklo, nebude se bát šelmy. Bude vysvobozen z každé zbytečné smrti, z hladomoru, ohně, utonutí a záplav. Ze zajetí nepřátel a pozemských soudů, z útoků ve dnech a nocích, od lupiče. Nebo kdo bude pozorně naslouchat tomuto “Snu”, naplň tato slova s ​​pílí, budou mu odpuštěny všechny hříchy. Nebo si rodící žena přečte tento „Sen“, pak ji tento „Sen“ zachová a pomůže při obtížném porodu a ta žena snadno porodí dítě a Pán to dítě odmění dlouhým životem. A kdo si přečte Sen v boji proti nepřátelům, svůj boj neprohraje a se slávou se vrátí domů. Kdo půjde na cestu a vezme si tento „Sen“ s sebou. Toho člověka nelze zabít, ne zničit a nic mu neublíží, Pán na něj nikdy nikde nezapomene, archanděl Gabriel mu ukáže cestu. A kdo bude tento „Sen“ zachovávat ve svém domě, ten dům bude naplněn dobrotou, dobytkem a zdravím, oheň toho domu nikdy nevezme, mazaný zloděj do toho domu nepřijde. A přesto, když služebník Boží (jméno) zemře a při smrti si vzpomene na tento „sen“, pak tato osoba nezemře zlou smrtí, démon nevezme jeho duši z pekla a přijdou andělé Boží a vezmi jeho duši do doupat světlého ráje. Kdo je nemocný a vloží si svůj „Sen“ do hlavy, brzy se uzdraví. A kdo poslouchá, tiskne, nebo kdo čte “Sen”, toho si v tu chvíli Anděl pamatuje, Modlí se za jeho duši, všude s ním a všude. Kdo čte a naslouchá tomuto „Snu“ s vírou, bude zachráněn od věčných muk. Tento list byl napsán u hrobu Páně od Ježíše Krista, Syna Božího. Skrze smrt chce Boží Písmo, abychom věřili, abychom se modlili. Podřídili se Pánu Bohu. A kdo by nevěřil tomuto listu. Od toho se Pán odvrátí a zapomene, a která osoba tomuto listu uvěří a bude ho mít u sebe, aby jej roznesl dům od domu a přečetl, znovu přečetl, napsal, přepsal, pak i když hříchů, kolik písku je v moři, na nebi hvězd, na stromech listí, pak i tehdy budou jeho hříchy odpuštěny a Království nebeské obdrží na věky věků. Amen.

Sen Panny Marie (Síla tohoto snu chrání a vyhání zlé duchy)

Že v kostele, v katedrále, po pravici, na trůnu stojí Panna Maria, se slzami se modlí k Bohu a ptá se svého syna: „Bože, synu, viděla jsem o tobě sen, strašný, strašný. Povedou tě ​​k Bohu, k císaři, ukřižují ti ruce a nohy, zabijí ti hlavu křížem. Vaše krev poteče jako rychlá řeka. Vaše tělo bude pečené jako smrková kůra. “Bože, matko, já sám o tom vím, sám o tom vím, že mě povedou k Bohu.” Kdo vysloví tento sen třikrát, s tím člověkem bude chodit anděl. Pane, sláva tobě! Panno Maria, sláva tobě! Amen.

READ
Narozeninové spiknutí

Sen Panny Marie (Aby se předešlo potížím)

V chrámu Jeruzaléma v Judeji byla Nejsvětější Theotokos Maria unavená, spala a podřimovala. Náš Pán Ježíš Kristus k ní přišel a řekl jí: Matko, má milovaná, spíš, spíš, nebo mě vidíš? Odpověděla Mu: „Mé dítě, nespala jsem, ale podřimovala. Usnul jsem, ale viděl jsem prorocký sen. V měsíci březnu jsem sedmnáct dní viděl, byl jsi od krve, Židé Tě vydali na popravu, byl jsi ukřižován na kříži s lupiči společně, ukřižován Pontským Pilátem. Snášel jsi všelijaké potupy, plivali na Tvou svatou tvář, korunovali Tě trnovou korunou, dávali Ti pít ocet, pálili Tvé tělo ohněm. Válečník ti kopím zlomil žebro, viděl jsem, jak jsi trpěl a trpěl. Tvá krev tekla z obrovských ran a já plakal a trpěl na Tvém kříži. Pak duněly hromy a blesky, z vysokých hor padaly kameny, z rakví vstávali ti, kteří zemřeli tímto hromem, kolem kříže se třásly zástupy lidí. Slunce a měsíc ztratily své světlo a od šesti hodin do devíti byla všude tma. Josef a Nikodém svlékli tvé nejčistší tělo, přikryli je čistým rubášem, zavřeli do nového hrobu, položili a složili tvé probodnuté ruce na prsa. Pane, Bože, můj Ježíši, – vykřikla matka, – bojím se vypovědět a zapamatovat si tento sen. Její Syn Ježíš Kristus řekl: „Ach, má drahá Matko, tento sen je pravdivý, a kdokoli ho čte, kdo ho má ve svém domě, moji andělé ho nenechají zemřít brzkou smrtí. Ten, kdo má tento sen, bude zachráněn, chráněn před ohněm a vodou potopy. Kdo si s sebou vezme tento sen, toho se bestie nedotkne, nepřítel nezabije, zlí duchové si nevezmou jeho duši, moji andělé ho ke Mně ponesou a zachrání ho. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Nyní a navždy a navždy a navždy. Amen.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: