Silná spiknutí a modlitby z korupce, zlého oka a čarodějnictví

Modlitba adresovaná Pánu a nebeským patronům pomůže chránit sebe a vaši rodinu před zlým okem a poškozením, před čarodějnictvím a závistí.

Aby chránili před poškozením, odstranili zlé oko, před zlým okem a čarodějnictvím, modlí se k Pánu Bohu, Svaté Matroně, hieromučedníkovi Cyprianovi. Modlitby k Ježíši Kristu, Svatému Kříži, Žalm 90 jsou velmi silné.

Ortodoxní modlitba z korupce, ať už si vyberete, pronesená s upřímnou vírou, je schopna chránit před jakoukoli, dokonce i nejsilnější negativitou.

Modlitba “Otče náš”

Otče náš, jenž jsi na nebesích!
Posvěť se jméno tvé,
ať přijde tvé království,
Tvoje vůle bude hotová,
jako v nebi i na zemi.

Dali nám dnes náš denní chléb;
a zanech nám naše dluhy,
stejně jako i my opouštíme své dlužníky;
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

90 žalm

Živý s pomocí Nejvyššího se usadí v krvi Boha nebes.
Pán praví: Můj Bůh je můj ochránce a mé útočiště a já v něho důvěřuji.

Neboť On tě vysvobodí ze sítě pasti a ze slov o vzpouře, Jeho šplouch na tebe dopadne a pod Jeho křídlem doufáš: Jeho pravda tě obklopí zbraní.

Nebojte se strachu z noci, ze šípu letícího ve dnech, z věcí v temnotě pomíjivé, ze strniště a démona poledne.

Tisíc lidí padne z vaší země a temnota bude po vaší pravici, ale nepřiblíží se k vám, podívejte se do svých očí a uvidíte odplatu hříšníků.

Neboť ty, Pane, jsi má naděje a učinil jsi Nejvyššího svým útočištěm.

Nepřijde k tobě zlo a rána se nepřiblíží k tvému ​​tělu, jakoby skrze jeho anděla, rozkaz o tobě, zachraň tě na všech tvých cestách.

Zvednou tě ​​do náruče, ale když narazíš nohou na kámen, šlápneš na osla a baziliška a pošlapeš lva a hada.

Protože jsem ve mne doufal, vysvobodím vás, přikryji vás, protože jsem znal své jméno.

Bude ke Mně volat a já ho uslyším: Jsem s ním v zármutku, rozdrtím ho a oslavím, naplním ho dlouhým životem a ukážu mu svou spásu.

Modlitba od zlého oka a zkaženosti ke svatému kříži

Kéž Bůh povstane a nechť jsou jeho nepřátelé rozptýleni a ti, kdo ho nenávidí, ať utečou z jeho přítomnosti.

Jako zmizí kouř, ať zmizí; jako vosk taje z tváře ohně,
nechť tedy démoni vyhynou z přítomnosti těch, kdo milují Boha a jsou označeni znamením kříže, a říkají s radostí:

Raduj se, nejčestnější a životodárný kříži Páně, zažeň démony mocí našeho Pána Ježíše Krista nad tebou,

který sestoupil do pekla a pošlapal moc ďábla a který nám dal svůj čestný kříž, aby zahnal každého protivníka.

Ó, nejčestnější a životodárný kříž Páně!
Pomoz nám se svatou Paní Pannou Matkou Boží a se všemi svatými navždy.

Amen.

Modlitba od zkaženosti k Ježíši Kristu

Pane Ježíši Kriste!

Boží Syn!

Chraňte nás svými svatými anděly a modlitbami naší Naprosto čisté Paní Theotokos a Věčné Panny Marie,

mocí svatého a životodárného kříže, svatého archanděla Michaela Božího a dalších netělesných nebeských sil,

Svatý prorok a předchůdce Jan Teolog, hieromučedník Cyprián a mučednice Justina,

Mikuláše, arcibiskupa Světa lýkijského Divotvorce, sv. Nikity z Novgorodu,

Sv. Sergius a Nikon, hegumeni z Radoneže, sv. Serafín ze Sarova, zázračný dělník,

svatí mučedníci Víra, Naděje, Láska a jejich matka Sophia, svatí a spravedliví Boží Otcové Joachim a Anna a všichni vaši svatí, pomozte nám, nehodní, služebníci Boží (jméno).

Osvoboď ho od všech pomluv nepřítele, od všeho zla, čarodějnictví, čarodějnictví a lstivých lidí, aby mu nemohli nijak ublížit.

Pane, světlem Tvé záře, uchovej si to na ráno, na odpoledne, na večer, na nadcházející spánek a mocí Tvé milosti odvrať a odstraňte všechny zlé špatnosti, jednající na popud ďábel.

Kdo myslel a činil, vrať své zlo zpět do podsvětí, neboť Tvé je Království a Moc a Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému!

Amen.

Ježíš Kristus

Ikona Ježíše Krista

READ
11 skrytých příznaků otravy krve, o kterých musíte vědět

Modlitba hieromučedníka Cypriana z korupce, zlého oka a čarodějnictví

Čeká tě tisíc dní boje proti silám temnoty,
Noste srdce služebníka Božího (jméno)Pomozte mu projít všemi testy.

Ať je ďáblův úmysl a jeho skutky vyřešeny. Pane, ty jsi jeden a všemohoucí, zachraň svého svatého mučedníka Cypriána, smiluj se nad služebníkem (jméno).

hieromučedník Cyprián

Ikona hieromučedníka Cypriána

Modlitba k svaté Matrona z korupce a zlého oka

Modlitba k požehnané Matrona (Matronushka) ze zlého oka by se měla říkat denně. Používá se také nejen k odstranění poškození a kouzel lásky, ale také v obdobích, kdy se v životě všechno nedaří.

Vyzývám tě, ó, Matrono z Moskvy.

Pomozte mi zbavit se zlého oka a korupce a odmítnout zatracené špinavé triky zlých lidí.

Očistěte mou duši od sazí hříchu a netrestejte mé smrtelné tělo bolestí.

Upřímně před vámi lituji smutku, nesnášenlivosti, hněvu, nadávek a nevíry.

Požádej Pána Boha o slitování a sešli mi milost v podobě duchovního pravoslaví.

Ať zkaženost, zlé oko a duševní muka nezabijí mou víru v Pána Boha.

Ano, tak.

Amen.

Svatá Matrona

Ikona Matrony Moskvy

Modlitba Panny Marie Egyptské

Ó velký Kristův svatý, ctihodná matko Marie!

Vyslyšte nehodnou modlitbu nás hříšníků (jména)vysvoboď nás, ctihodná matko, od vášní, které bojují s našimi dušemi,

od všeho smutku a protivenství, od náhlé smrti a od všeho zla, v hodině oddělení duše od těla,

svatý svatý, každá lstivá myšlenka a lstiví démoni, jako by naše duše přijaly v pokoji na místě světla Krista Pána Boha našeho, jako by od Něho očistu od hříchů, a on je spásou našich duší,

Jemu náleží všechna sláva, čest a uctívání, s Otcem a Duchem svatým, nyní a navždy a navždy a navždy.

Marie Egyptská

Ikona mnicha Marie z Egypta

Modlitba před korupcí může člověka ochránit před jakoukoli, dokonce i nejsilnější negativitou, kterou posílá profesionální kouzelník. Zpravidla každý, kdo tušil, že všechny potíže v životě jsou spojeny s něčí závistí, před kterou se nemohl chránit, má tendenci to zpočátku používat.

Můžete se modlit k různým svatým. Zároveň je třeba upřímně věřit, že vyšší síly pomohou zbavit se negativity a zcela obnovit energetickou rovnováhu. Jako další modlitbu při odstraňování poškození se vždy doporučuje číst “Otče náš”.

Modlitba k Ježíši Kristu

Velmi silné modlitby jsou apely na Ježíše Krista. Byl to on, kdo svou krví odčinil hříchy všech žijících na planetě, takže vždy pomůže těm, kdo prosí a trpí. Za zvláště účinné jsou považovány modlitby, které obsahují výzvu k Ježíši Kristu a Svaté Matce Boží.

Slova jedné z modliteb jsou následující:

„Pane, milosrdný a velkodušný Ježíš Kristus, Syn Boží. Pomozte mi, služebníku (služebníkům) Božím (vlastní jméno), abych byl očištěn od zla a těžké závisti nepřátel a nepřátel, neuvrhujte mě do truchlivých a smutných dnů. Věřím v tebe upřímně celou svou duší a se svatostí v srdci. Upřímně se k tobě modlím, Pane, za odpuštění všech mých pozemských hříchů. Činím pokání, služebník (služebníci) Boží (vlastní jméno) v hříšných myšlenkách, které mě navštěvují, a zlých skutcích, které dělám, když zapomenu na pravoslavnou víru. Odpusť mi, služebníku Božího (vlastní jméno,) Pane, za takové hříchy, ale ať za to není žádný přísný trest. Nezlobte se také na mé nepřátele, kteří mi chtějí ublížit, ale ať se k nim vrátí jejich závist. Amen”.
Musíte se velmi tvrdě modlit. Čím častěji to budete dělat, tím rychleji překonáte negativní program.

READ
Proč sníte o kříži - mučení nebo požehnání?

K odstranění škodlivých účinků černé magie

Tato modlitba vám umožňuje eliminovat škodlivé účinky černé magie. Aby se zvýšil její účinek, musí se číst ve speciálním nastavení. Navíc s takovým obřadem můžete postavit spolehlivou ochrannou bariéru proti negativitě, kterou ani nejsilnější poškození nemůže prorazit.

„Naprosto milostivý Ježíši Kriste, Synu Božím a Přesvaté Bohorodice, jakož i všechny svaté trůny, všichni andělé a archandělé, všichni cherubíni a serafové, já, služebník Boží (jeho vlastní) klanět se vám všem. Prosím o odpuštění všech pozemských hříchů, dobrovolných i nedobrovolných. Pane Všemohoucí, přijmi mé pokání a odpusť mi všechny mé hříchy, známé i neznámé. Přiznávám se vám a prosím o očištění pro svou duši. Osvoboď mě, Pane, z očí temperamentního černocha, z jeho nevlídných slov. Důvěřuji všem nebeským silám a prosím o pomoc pro sebe. Amen”.

Očištění od korupce modlitbou za sebe

Existuje další velmi silná modlitba proti korupci. Jeho zvláštností ale je, že si ho lze přečíst pouze pro sebe.

„Já, služebník Boží (vlastní jméno), Pán Bůh se k tobě obrací, jsi můj přímluvce a zachránce. Obracím se také na tebe s prosbou o pomoc, Svatá Matko Boží, Matko Kristova, pomoz mi a pomoz mi. Silnou modlitbou odstraním ze sebe nemoc seslanou nepřáteli, přičaruji ji svatými slovy. Ať tu nestojí, nepije mou krev a neláme mi bílé kosti. Dostaňte se pryč od špinavé nemoci od Božího služebníka (služebníků) (vlastní jméno). Poháním tě svatým slovem do černých lesů, do luk, do zarostlých lesů. Pryč ode mě všechno, co bylo navždy řečeno, ale nastěhujte se do černé a staré zmije, jak moc se v ní chcete bavit. Odháním tě a nikdy se ke mně nevrátím. Amen”.
Doporučuje se číst tuto modlitbu každé ráno. Určitě byste měli sledovat, jak se cítíte, to vám napoví, kdy bude negativita odstraněna. Svět kolem vás bude vymalován jasnými, sytými barvami a vy budete chtít opět žít plnohodnotný život.

Nejmocnější modlitba proti čarodějnictví a korupci.

Tato modlitba nebyla nikdy nikde vytištěna. Již více než deset let si tyto listy vážíme jako zřítelnice oka.

Kdykoli víte, že je na vás a vaši rodinu sesláno kouzlo, přečtěte si tuto modlitbu ke světci každý den a uvádějte jména těch, za které žádáte. Můžete číst nad jeho hlavou pro dítě. Dospělí čtou sami. Pokud se klima v rodině nebo zdraví dramaticky změnilo, pak nebude zbytečné číst tuto modlitbu hieromučedníkovi Cypriánovi.

Budete mít tisíc tisíc a temnotu temnoty Anděla a archanděla, vážíte tajemství, srdce svého služebníka (jméno), zjevte se mu, Pane, jako v řetězech Pavlovi a v ohni Thecle. Taco, znej mě, Ty, neboť jsem první, kdo stvořil všechny své nepravosti.

Ty, držící oblak a nebe, jsi nepršel na zahradní strom, a to je ovoce nestvořeného. Nečinné manželky vyčkávají a jiné neotěhotní. Pouze se dívali na plot města a nic nevytvářeli. Růže nebude kvést a třída nebude vegetovat; Hrozny nenesou ovoce a zvířata nenesou ovoce. Mořským rybám není dovoleno plavat a nebeským ptákům je zakázáno létat. Takže jsi ukázal svou moc s prorokem Eliášem.

Prosím tě, Pane můj Bože; všechna kouzla a všichni zlí démoni hříchu člověka a hříchu stvoření, ty, svou mocí, zakaž! Nyní, Pane, můj Bože, Silný a Veliký, upřednostněný od nehodných, toho, abych byl hoden, a účastník Tvého Svatého stáda, prosím Tě, Pane, můj Bože, kdo má tuto modlitbu v domě nebo u sebe, přiměj ho požádat její.

READ
Proč byste neměli jíst hřbitovní cukroví

Pro Jeho Nejsvětější Veličenstvo, slituj se nade mnou a nepřej si mě zničit mými nepravostmi; tak nenič všechny, kdo se k Tobě modlí touto modlitbou.

Posiluj slabé ve víře! Posiluj slabé v duchu! Dej tomu zoufalci rozum a neodmítej každého, kdo se uchýlí k Tvému svatému jménu.

I když k Tobě padám, Pane, modlím se a prosím o Tvé svaté jméno: v každém domě a na každém místě, zvláště mezi pravoslavnými křesťany, existuje nějaká kouzla od lstivých lidí nebo od démonů, ať je tato modlitba přečtena nad hlavou člověka nebo v domě a zbavit se svazování zlými duchy v závisti, lichotkách, žárlivosti, nenávisti, zlobě, bázlivosti, účinné otravě, od pohanského jedení a od každého kouzla a přísahy.

Kdokoli, když získal tuto modlitbu ve svém domě, ať je chráněn před všemi triky ďábla, intrikami, jedem zlých a lstivých lidí, před kouzly a všemi čarami a kouzly, a kéž od něj démoni prchají a zlí duchové ústraní. Pane, můj Bože, měj moc na nebi i na zemi, kvůli svému svatému jménu a kvůli nevýslovné dobrotě svého Syna, našeho Boha Ježíše Krista, slyš v tuto hodinu svého nehodného služebníka (jméno), i kdyby ctí tuto modlitbu a nechá všechny ďábelské intriky.

Jako vosk taje z tváře ohně, tak nechť zahynou všechna kouzla a kouzla lstivých ve prospěch člověka, který ctí tuto modlitbu. Stejně jako jméno Životodárné Trojice je osvícení naší podstatou a neznáme tebe, jiného boha. Věříme v Tebe, uctíváme Tě a modlíme se k Tobě; ochraňuj, přimlouvej se a zachraň nás, Bože, před každým lstivým činem a čarodějnictvím zlých lidí.

Pokud jde o syny Mojžíšovy, vylil jsi sladkou vodu z kamene, takže, Pane Bože sil, polož svou ruku na svého služebníka (jméno), plného své dobroty a ochraňuj před všemi podvody.

Požehnej, Pane, dům v něm, ať tato modlitba přetrvává a každého, kdo ctí mou památku, pošli k němu svou Milost, Pane, a chraň ho před všemi čarami. Buď jeho pomocníkem a ochráncem, Hospodine.

Čtyři řeky: Pison, Geon, Eufrat a Tigris: Edenský člověk se nemůže držet zpátky, takže žádný čaroděj nemůže připravit skutky nebo démonické sny před čtením této modlitby, kouzlím živým Bohem! Kéž je démon rozdrcen a všechna ošklivá a zlá síla poslaná od zlých lidí služebníku Božímu (jméno) je zahnána.

Jako jste rozmnožili léta krále Ezechiáše, tak rozmnožte roky těch, kdo mají tuto modlitbu: službou anděla, zpěvem serafínů, zvěstováním blahoslavené Panny Marie od archanděla Gabriela a za kvůli netělesnému početí Jí, našeho Pána Ježíše Krista, Jeho slavného narození v Betlémě, zabitím krále Heroda čtyři na deset tisíc dětí a jeho svatým křtem přijatým v řece Jordán, půstem a pokušením od ďábla, jeho strašlivé vítězství a Jeho nejstrašnější soud, Jeho nejstrašnější zázraky ve světě dřívějších: uděl uzdravení a očištění. Oživte mrtvé, vymítejte démony a do Jeruzaléma Jeho vstup do Jeruzaléma, jako by naplňoval Král: – „Ossain Synu Davidovu – od nemluvňat, které k tobě volají, slyš“ svaté utrpení, ukřižování a pohřeb trvalé, ba dokonce třetího dne zmrtvýchvstání bylo jako psáno k jídlu a k výstupu na nebesa. Zpěv četných andělů a archandělů tam oslavoval Jeho vzkříšení, dokonce i po pravici Otce sedícího až do Jeho druhého příchodu soudit živé i mrtvé.

Dal jsi autoritu svým svatým učedníkům a apoštolům a řekl jsi jim: „Vydržte a vydržte – rozhodněte se a budou vyřešeny“, takže prostřednictvím této modlitby dovolte každé ďábelské kouzlení nad svým služebníkem (jméno).

READ
M tmavší čokoláda, tím lépe pro vaše zdraví.

V zájmu Tvého Svatého Velkého Jména čaruji a zaháním všechny duše lstivých a zlých a oči zlých lidí a jejich čarodějnictví, pomluvy, čarodějnictví, poškození očí, čarodějnictví a všechny triky ďábla. Modlím se, ó Nejmilosrdnější Pane, vezmi pryč od svého služebníka (jméno) a od jeho domu a od všeho jeho získání.

Jako jsi rozmnožil bohatství spravedlivého Joba, tak, Pane, rozmnožuj domácí život toho, kdo má tuto modlitbu: stvořením Adama, obětí Ábelovou, zvěstováním Josefa, svatostí Enochovou. skrze pravdu Noemovu, skrze obrácení Melchisideka, skrze víru Abrahamovu, skrze svatost Jákobovu, skrze proroctví proroků, skrze svatyni patriarchů, skrze krev svatých mučedníků, zabití Petra a Pavla, dětství Mojžíše, panenství Jana Teologa, kněžství Áronovo, působení Jozue, svatost Samuelova, dvanáct izraelských kmenů, modlitba proroka Elizea, půst a poznání Prorok Daniel, prodej Josefa Krásného, ​​Moudrost proroka Šalomouna, moc sto šedesáti andělů, modlitbou čestného slavného proroka a baptisty Jana a sto až deseti hierarchů Druhého koncilu, svatých vyznavačů a garanti strašlivého nevyslovitelného jména Tvého Svatého, Všeslavného Vševidoucího Boha, tisíce a temných andělů a archandělů k Němu přichází. Kvůli jejich modlitbám se modlím a prosím Tě, Pane, zažeň a překonej všechnu zlobu a podvod od svého služebníka (jméno) a nech to narazit na zubní kámen.

Tuto modlitbu předkládám Jedinému a nepřemožitelnému Bohu, jako by se slušelo všem pravoslavným lidem, aby byli spaseni v tom domě, je v něm tato modlitba, která je napsána v sedmdesáti dvou jazycích a ať se jí vyřeší všechny klamy; nebo v moři, nebo po cestě, nebo ve zdroji nebo v pokladně; buď v horním póru, nebo v dolním; buď vzadu nebo vpředu; nebo ve zdi, nebo ve střeše, ať se to řeší všude!

Ať se všechna ďábelská posedlost vyřeší v kurzu nebo v táboře; nebo v horách nebo v doupatech nebo ve dveřích sušenek nebo v propastech země; nebo v kořeni stromu nebo v listech rostlin; buď na polích nebo v zahradách; nebo v trávě, nebo v křoví, nebo v jeskyni, nebo ve vaně, ať je dovoleno!

Každý zlý skutek ať je dovolen; nebo v kůži ryby nebo v mase; nebo v kůži hada nebo v kůži člověka; nebo v elegantních ozdobách nebo v pokrývkách hlavy; nebo v očích, nebo v uších, nebo ve vlasech na hlavě nebo v obočí; nebo v posteli nebo v oblečení; nebo při stříhání nehtů na nohou nebo při stříhání nehtů na rukou; nebo v horké krvi, nebo ve studené vodě: ať je dovoleno!

Nechť je dovoleno každé zlé jednání a čarodějnictví; nebo v mozku, nebo pod mozkem, nebo v rameni nebo mezi rameny; nebo ve svalech nebo v holeních; buď v noze nebo v paži; nebo v lůně, nebo pod lůnem, nebo v kostech nebo v žilách; nebo v žaludku, nebo v přirozených mezích, ať je dovoleno!

Ať je vyřešen každý spáchaný ďábelský čin a blud; nebo na zlato nebo na stříbro; nebo měď, nebo železo, nebo cín, nebo olovo, nebo med, nebo vosk; nebo ve víně, nebo v pivu, nebo v chlebu nebo v pokrmech; vše se vyřeší!

Ať je vyřešen každý zlý ďábelský úmysl proti člověku; nebo u mořských plazů nebo u létajícího hmyzu; nebo u zvířat nebo u ptáků; nebo ve hvězdách nebo v měsíci; nebo u šelem, nebo u plazů; nebo v listinách nebo inkoustem; vše se vyřeší!

Více než dva jazyky zlých: salamaru a remiharu, honička; Elizda a ďábel ze služebníka Božího (jméno), silou čestného a životodárného kříže Páně se všemi mocnostmi nebes před vysokým a hrozným Božím trůnem, vytvořte své služebníky spalujícím ohněm. Cherubové a Serafové; úřady a Pristoli; Dominia a síly.

READ
A čelenky jsou opět v módě

Za hodinu vstoupil zloděj do nebe modlitbou. Joshua, slunce a měsíc, se modlil modlitbu. Dokonce i prorok Daniel se modlil a zavřel tlamu lvům. Tři mladíci: Ananiáš, Azariah a Misail uhasí plamen jeskyně plamennou modlitbou. Modlím se tedy k tobě, Pane, touto modlitbou dej každému, kdo se k ní modlí.

Modlím se a žádám svatou radu proroků: Zachariáše, Ozeáše, Jiša, Joela, Micheáše, Izajáše, Daniela, Jeremiáše, Ámose, Samuela, Eliáše, Elizea, Nauma a proroka Předchůdce a Křtitele Pána Jana: – Modlím se a zeptejte se čtyř evangelistů, Matyáše, Marka, Lukáše a Jana Teologa, a svatých apoštolů primasa Petra a Pavla a svatých a spravedlivých Božích Otců Joachima a Anny a Josefa zasnoubeného a Jakuba, bratra Páně podle tělu, Simeonovi, který přijímá Boha, a Simeonovi, příbuznému Páně, a Ondřeji Kristu kvůli svatému bláznovi, a Janu Milosrdnému a Ignáci bohu, a hieromučedníkovi Ananiášovi a Romanovi, zpěvákovi Kontakion, a Marek Řek a Cyril jeruzalémský patriarcha a mnich Efraim Syrský a Marek Hrobař a tři velcí hierarchové, Basil Veliký, Řehoř Teolog a Jan Zlatoústý a další jako svatý otec našeho hierarchové Nikolaj arcibiskup Mir z lýkijského divotvorce a svatí metropolité: Petr, Alexij, Jonáš, Filip, Hermogenes, Inokentius a Cyril, moskevští divotvorci: sv. Antonín, Theodosius a Athanasius, kyjevsko-pečerští divotvorci: sv. Sergius a Nikon, Radonežští divotvorci; Svatí Zosima a Savatiy, solovecké zázraky; Ctihodný Guriy a Barsanuphius, kazaňští zázrační pracovníci; Dokonce i ve svatých našeho otce: Pachomius, Antonius, Theotosius, Pimen Veliký a další ve svatých našeho otce Serafima ze Sarova; Samson a Daniel sloupy; Maximus Řek, mnich z Miletia na hoře Athos; Nikon, patriarcha Antiochie, velký mučedník Cyriacus a jeho matka Julita; Alexy, muž Boží, a svaté ctihodné ženy myrhy: Marie, Magdalena, Eufrosyne, Xenie, Evdokia, Anastasia; Svatí velcí mučedníci Paraskeva, Kateřina, Fevronia, Marina, kteří prolili svou krev za Tebe, Kriste, Bože náš, a všichni svatí, kteří Tě potěšili, Pane, smiluj se a zachraň svého služebníka (jméno), ať se ho nedotkne žádné zlo a podvod. jeho domu ani v hodině večerní, ani v jitra, ani ve dnech, ani v noci ať se nedotkne.

Zachraň ho, Pane, před vzduchem, zubním kamenem, vodou, lesem, dvorem a všemi druhy jiných démonů a duchů zloby.

Modlím se k tobě, Pane, i když byla tato svatá modlitba hieromučedníka Cypriána napsána, byla potvrzena a označena Nejsvětější Trojicí za zničení a zahnání všeho zla, nepřítele a protivníka démonických sítí, chytající lidi všude čarodějnictví a čarodějnictví Sádoka a Nafaela, zvaného Ephil, a dcery Samuelovy, zběhlé v čarodějnictví.

Slovem Páně byly ustaveny nebe a země a všichni ježci v nebi silou této modlitby zaženou veškerou nepřátelskou posedlost a požitkářství. Volám na pomoc všechny nebeské mocnosti a Tvou úřední moc; Archandělé: Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, Salafail, Yehudil, Barahail a můj anděl strážný: Síla tvého čestného a životodárného kříže a všechny síly a duchové nebes a tvůj služebník, Pane (jméno), bude zachována k hanbě a nechť je ďáblova zloba zahanbena všemi Nebeskou mocí, ke slávě Tebe, Pane, můj Stvořiteli, a ke slávě Tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, vždy nyní a navždy a navždy a vůbec. Amen.

Bůh! Jsi jediný Všemohoucí a Všemohoucí, kromě tvého služebníka (jméno) prostřednictvím modlitby hieromučedníka Cypriána. Řekni to třikrát a třikrát se ukloň.

Pane Ježíši Kriste, Slovo a Syn Boží, skrze modlitbu Tvé Nejsvětější Matky a mého Anděla Strážce, smiluj se nade mnou, svým hříšným služebníkem (jméno). Řekněte to třikrát a třikrát se ukloňte.

Všichni svatí a spravedliví, modlete se k Milosrdnému Bohu za služebníka (jméno), ať zachrání a smiluje se nade mnou od každého nepřítele a protivníka. (Řekni to třikrát a třikrát se ukloň.)

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: